Hosting, registro y alojamiento web, dominios y servidores
Tu servidor de alojamiento web, servidores y registro de dominios (acceso a página principal)
Favoritos | Recomiéndanos | Enlázate | Contacto | Buscador   
Acerca de Dimensis | Informaciones legales   
··································   
[ Acceso a la NUEVA WEB 2020 ]   
 
  BLOG Consultas Soporte Programación TIENDA Artículos Mapa web Área privada  


Soporte técnico sobre alojamiento web y servidores de Dimensis

Información para administrar tus recursos, resolver dudas, contactar con nuestro soporte y estar siempre al día


Artículos publicados en Univers Dimensis

· Artículos por temas
· Definiciones
· Archivo de artículos
· Ranking (top)
· Sindicación (RSS)

· Artículos en catalán


  


Google

L'advocacia a l'era de la informació

La millor manera de predir el futur és inventar-lo. (Dennis Gabor)
Els advocats comenten sovint que l'exercici de la professió d'advocat està canviant. De fet, el que està canviant a gran velocitat és el món, l'entorn i els competidors de l'advocacia.

Tirar endavant un despatx implica moltes hores de feina, moltes, però també estratègia i planificació a curt, mitjà i llarg termini, com en qualsevol empresa que vulgui ser competitiva. L'advocat ha de ser un estrateg per guanyar els casos que porta, però també per fer sobreviure o créixer el seu despatx.

Les facultats i els estudis de dret formen els estudiants per ser bons professionals del dret. No els formen, en general, en tècniques de gestió empresarial. Un despatx d'advocats és una empresa de serveis amb unes característiques específiques, en què la relació entre l'advocat i el client fa que als ulls del client l'advocat sigui sovint el despatx, l'empresa.


La nova economia

Les organitzacions a l'era de la informació es basen en el coneixement i estan en canvi permanent. Actualment, les empreses -i els despatxos d'advocats- han de ser capaces d'adaptar-se a la velocitat de la innovació tecnològica i organitzativa. La informació i el coneixement són valors essencials de la societat de la informació, l'essència de la nova economia, d'una economia derivada d'Internet.

Les organitzacions són informació. I el dret és informació. La gestió del coneixement i els actius intangibles, com la imatge de marca, són les claus de creació de valor a les empreses i als despatxos d'advocats.

Internet permet al petit ser global i al gran ser local. D'aquesta manera es podria sintetitzar -segons Nicholas Negroponte, el gurú del món digital- l'efecte que la nova economia produeix sobre les empreses i de quina manera la dimensió ha deixat de ser una variable totalment determinant en el funcionament d'aquestes. No tot és global amb la nova economia.

La principal característica que introdueix l'economia digital en el món empresarial és la rapidesa, la clau de la nova gestió empresarial. Cal ser els millors i també els més ràpids. A partir d'ara els despatxos hauran de tenir una mentalitat oberta als canvis.
Les empreses de la vella economia tenen dues opcions per fer front als nous reptes: reinventar-se per adaptar-se a l'era de la informació o crear empreses específicament centrades en les activitats relacionades amb la Xarxa. El món està evolucionant cap a un espai de mercats virtuals.


El negoci primer, la tecnologia després

L'estratègia de traspassar un negoci a Internet, sense introduir-hi cap canvi, no sol funcionar. El primer que ha de fer un despatx d'advocats que vulgui tenir presència a Internet és elaborar una estratègia de negoci.

Diferenciar un despatx dels altres bufets comporta posicionar-lo. Posicionar un despatx o la seva oferta és dotar-lo d'unes característiques que el diferenciïn de la resta dels despatxos o serveis jurídics. Tot això sent ben conscients que cap creixement pot sostenir-se sense un profund coneixement del dret i una especialització destacada i diferenciada. En definitiva, per sobreviure o per créixer, un despatx ha de ser competitiu. Els temps d'esperar el client han passat a la història. L'advocat ha d'anar a cercar-lo, amb tècniques de màrqueting respectuoses amb l'ètica i la deontologia professionals.

He esmentat el terme màrqueting. Fins ara l'advocacia, ha confós, en general, el màrqueting amb les vendes i/o amb la publicitat, i la producció del servei amb el seu màrqueting. Bona part dels advocats creu que si un advocat és un bon lletrat, no li cal fer ni màrqueting ni publicitat. En entorns altament competitius com l'actual, l'absència de mentalitat de màrqueting al meu entendre és equivocada.

El màrqueting és el lligam o nexe d'unió entre l'advocat i el mercat. Ajuda el despatx a orientar millor els seus recursos i esforços, i que les seves qualitats diferencials siguin reconegudes. El màrqueting és un procés de construcció de mercats i posicions, no pas tan sols de promoció i publicitat. És planificació amb estratègia. Facilita a l'advocat la possibilitat de donar-se a conèixer, promocionar els seus serveis i enfortir la seva imatge. L'advocat necessita visió de màrqueting.

El màrqueting jurídic, com qualsevol altre tipus de màrqueting, és una qüestió també d'imatge. I la imatge incideix en gran mesura en les possibilitats d'èxit pel que fa a la introducció en nous mercats. L'aplicació del màrqueting ha de tenir com a base l'oferta d'uns serveis de qualitat i una excel·lència tècnica, en dret, de l'advocat.


La cultura empresarial a l'era de la informació

La cultura empresarial és el sistema de valors, creences i comportaments d'una organització. L'obstacle més important per adaptar els despatxos als requeriments de flexibilitat de la nova economia és la rigidesa de les cultures empresarials tradicionals. Només l'alta direcció del despatx té poder per bastir una cultura d'empresa orientada al servei, al client.

Les principals barreres a la incorporació del màrqueting per part d'alguns despatxos d'advocats són: a) La cultura empresarial orientada al producte (a l'expedient), més que no pas al servei i al client; b) La manca de comunicació interna; c) El tipus d'organització del despatx; d) L'obsessió pel cost: El despatx considera secundaris la qualitat i el servei; e) L'obsessió pel curt termini, per la feina del dia a dia, que du al que denomino "política d'apagafocs" o "miopia de gestió"; f) El temor al canvi: "Estimar el canvi" ha de ser una de les pautes culturals del despatx d'advocats; g) L'animadversió envers la tecnologia.

Millorar el servei implica gairebé sempre canvis en la cultura o filosofia del despatx; desenvolupar una gestió dels recursos humans motivadora, fomentar les idees i elaborar organigrames flexibles que afavoreixin la comunicació, la participació. Es tracta en definitiva de disposar d'un despatx orientat al consumidor jurídic, que apliqui les tècniques de màrqueting per obtenir un bon posicionament i ser competitius. Per ser competitiu, primer cal que el despatx sigui fort internament.


El despatx-xarxa

A diferència de les anteriors formes d'organització econòmica, les empreses de la nova economia creen xarxes. Com afirma el sociòleg Manuel Castells (El Periódico de Catalunya, 4.11.2000) la gestió de l'empresa en la nova economia es construeix en xarxa, internament i en relació amb els mercats i els proveïdors.

Segons Nicholas Negroponte, el món digital no es basa en una estructura de pensament jerarquitzada. Internet significa un canvi radical per als negocis, ja que impulsa la desintermediació. Internet i la telefonia mòbil fan possible un nou concepte de despatx: el despatx mòbil i/o el despatx-xarxa. Les noves tecnologies permeten treballar des de casa, des del cotxe, des del jutjat, sense barreres d'espai i de temps.

De fet, les organitzacions estan evolucionant des de sistemes jeràrquics a sistemes basats en la responsabilitat amb estructures organitzatives planes, horitzontals, és a dir, xarxes dinàmiques, descentralitzades, flexibles, participatives, coordinades, creatives i innovadores. Avui dia els directius volen dirigir, més que manar, és a dir, desitgen recollir les idees i les pràctiques del conjunt dels col·laboradors i traduir-les en polítiques i estratègies orientades a donar respostes als seus clients. El sistema nerviós d'aquests nous estils de funcionament i direcció són les polítiques de comunicació i de qualitat de servei.

El funcionament en xarxa permet la subcontractació o externalització, l'ús estratègic de recursos externs a l'empresa per fer activitats tradicionalment executades pel personal i els recursos interns. El despatx que exterioritza alguns dels serveis pot concentrar-se en el que és purament el seu negoci i deixar en mans d'experts les tasques que pugui externalitzar, com ara la planificació estratègica.


Els avantatges competitius de sempre

Qualsevol despatx pot diferenciar-se en el mercat. El avantatges competitius continuaran consistint a desenvolupar capacitats diferents de les d'altres competidors que no siguin fàcilment imitables i que permetin ser competitius.

Els serveis cada cop s'assemblen més. Per tant, és necessari diferenciar-los. Una mercaderia (commodity) és alguna cosa indiferenciable i que s'adquireix per preu. El risc més gran que tenen els serveis és esdevenir mercaderies. En canvi, una marca és tot el contrari: implica la lleialtat del consumidor. Les marques són el resultat d'anys de feina.

El valor de la marca aconsegueix que un advocat o un despatx sigui preferit a un altre, per la qual cosa és crític assegurar que la marca estigui ben posicionada, comunicada i valorada. Els clients volen marques perquè cercen seguretat, seguretat jurídica. Cal, per tant, dotar la marca d'una personalitat distintiva.

Si els clients perceben serveis similars, es preocupen menys del subministrador que del preu. La solució per evitar la competència en preus és desenvolupar una oferta, un lliurament i una imatge diferenciades.

L'era del client

Es considera que Internet inaugura l'era del client. Tenint en compte que l'element central del món empresarial sempre ha estat el client, quina és l'aportació d'Internet?

Durant anys les empreses han dit que el client sempre té raó, però el client estava limitat als serveis i als productes que podia trobar dins una àrea geogràfica pròxima. La globalització de les relacions econòmiques ha instaurat la cultura de la competitivitat. Les organitzacions són conscients que per ser competitives cal que ofereixin valor afegit, millores diferencials, en els seus productes i serveis. El client té més poder que mai. Té la possibilitat de trobar la millor oferta o localitzar el millor producte a qualsevol indret d'un país, d'un estat o del món. I demana qualitat i bon preu.

El màxim valor de les empreses són els clients, ja que l'únic factor que les altres organitzacions no poden copiar és la relació amb els clients. Malgrat ser un aspecte indispensable, però, no n'hi ha prou a potenciar el paper del client. Els despatxos que vulguin ser competitius en la nova economia han d'assumir els canvis com una oportunitat i no com un problema, tenir flexibilitat en la presa de decisions, aprendre de forma contínua i potenciar la imatge de marca.


Els avantatges d'Internet per als despatxos d'advocats

Internet implica per als despatxos una eina d'informació i màrqueting, un nou canal de relació/atenció al client i un canal de vendes. Internet representa, com el màrqueting, una nova possibilitat de donar a conèixer els serveis del despatx.

La finalitat de la presència a Internet és informar amb continguts de qualitat i contribuir a augmentar el nombre de clients potencials, que el client conegui el despatx i s'hi posi en contacte. Un despatx ha d'utilitzar la Xarxa per millorar la seva competitivitat, no només per entrar en un nou canal. El despatx ha de definir bé els objectius, les estratègies, implementar accions tangibles a curt termini, elaborar un pla estratègic i/o un pla de màrqueting.

Internet és un canal alternatiu, encara no prou explotat, dels mateixos productes o serveis que es poden obtenir al despatx físic. És un canal que no ha de competir amb el tradicional o presencial: la solució ideal és una estratègia que permeti dirigir cada client cap al canal més adequat.

El despatx d'advocats utilitza cada cop més Internet com a eina de suport a la seva activitat. Li permet diferenciar-se dels altres despatxos, ampliar la comunicació amb els clients, els companys i els proveïdors; resoldre dubtes sobre el vigor d'una norma; participar en comunitats virtuals, fer consultes biogràfiques, trobar recursos jurídics, accedir a legislació, jurisprudència; difondre un butlletí electrònic propi, notícies; adquirir obres de consulta, etc.

Amb Internet és més crítica la rapidesa i la capacitat d'adaptació als canvis del despatx que la grandària, tot i que aquesta continuarà sent important. Avui dia podem dir que el peix més ràpid es menja el més lent. Internet és, en conseqüència, una oportunitat també tant per als despatxos petits com per als advocats joves.


La política de comunicació dels despatxos

El que no es comunica, no es coneix i, per tant, no existeix. Un despatx ha de comunicar perquè les seves audiències siguin conscients que existeix, perquè tinguin sentiments positius vers ell, i perquè actuïn amb aquesta informació amb la finalitat d'assolir un resultat. Cal entendre la comunicació i la tecnologia com una inversió.

En comunicació hi ha un principi fonamental: fer bé les coses i fer-ho saber. És clau que la gent i les empreses coneguin el despatx, però encara més com el coneixen. Tot despatx d'advocats ha de sortir de l'anonimat, ha de comunicar-se amb el seu entorn i els clients han de saber que està a la seva disposició; han de conèixer què els ofereix i què el diferencia dels altres. La informació i la comunicació són unes eines estratègiques enfront la competència que cal aprofitar. Pel que fa als clients, la disponibilitat d'informació sobre el despatx, el seu personal i els seus serveis és important a l'hora de reduir la percepció de risc en l'adquisició dels serveis jurídics.

Les estratègies de màrqueting i comunicació pretenen influir en com els clients potencials perceben el despatx. Intenten projectar una imatge del despatx coherent de professionalitat i credibilitat. La imatge es construeix amb el temps, amb la pràctica i amb accions de màrqueting.

Pot arribar el moment que calgui desenvolupar un pla d'activitats adreçat no tant a aconseguir clients directament -el màrqueting jurídic no empra estratègies agressives de comunicació- com a reforçar la imatge del professional o del despatx. Els despatxos no han d'executar plans de màrqueting de transaccions, sinó de màrqueting de relacions, de fidelització de clients o recompra, de màrqueting intern i de qualitat de servei.

Si un despatx té presència a Internet ho ha de fer amb imaginació, però sobretot amb estratègia. Un despatx amb seu web, o amb accés a la Xarxa, té al seu abast: a) Disposar d'un gran mercat potencial; b) Millorar la qualitat, la rapidesa i el cost de les comunicacions; c) Enfortir la comunicació interna (intranet o serveis reservats de la web); d) Oferir imatge d'empresa i ser presents a la Xarxa com a despatx modern i/o capdavanter; e) Informar sobre serveis del despatx als clients, als proveïdors i als mitjans de comunicació, sense limitació horària ni geogràfica; f) Fer publicitat o patrocini a la Xarxa; g) Crear bases de dades per conèixer millor el client i poder donar-li un servei millor; h) Reforçar l'atenció al client; i) Fer assessorament jurídic en línia; j) Resoldre dubtes per mitjà dels fòrums interactius d'advocats; k) Obtenir informació del Registre Mercantil i de diferents administracions; l) Poder competir en condicions de més igualtat amb despatxos més grans.


A l'hora de disposar d'una web, un despatx ha de: a) Establir uns objectius; b) Donar continguts útils i actualitzar-los, per no perdre credibilitat; c) La web ha de tenir un disseny simple, però sofisticat; d) Dins "la selva digital", cal diferenciar la web de la competència, fent èmfasi en el que ens diferencia (especialitat, recursos, capacitats, personal, formació, etc.); e) Cal fer una anàlisi força periòdica de la competència, estudiar les webs i l'oferta de serveis dels altres despatxos; f) És necessari promoure la web amb: registre als principals cercadors, edició d'un butlletí electrònic, articles; establiment d'enllaços; fer publicitat mitjançant el material imprès del despatx (targetes de visita, papers de carta, llibres publicats, etc.).

A la web del despatx hi ha de constar com a mínim una presentació del bufet, la seva història, especialitats i serveis, a més dels currículums. És a dir, elements que tangibilitzin la qualitat i els serveis del despatx. La web ha de garantir la interactivitat amb l'usuari, la comunicació bidireccional.

La política de comunicació digital del despatx cal combinar-la amb els canals tradicionals: el boca-orella, la premsa, la publicitat, el patrocini i les relacions públiques. Tot i que el mitjà de comunicació més eficaç per a un despatx és la publicitat oral d'un client satisfet, amb això no n'hi ha prou avui dia, sobretot a les grans poblacions: ni per a l'advocat novell que vol guanyar notorietat i clients, ni per al veterà, que desitja enfortir la seva imatge i reputació en previsió de situacions de mercat incertes.


La publicitat

L'objectiu bàsic de la comunicació dels serveis legals és donar a conèixer l'advocat o el despatx, els seus serveis, els seus avantatges, i augmentar el prestigi del professional. Al meu parer la importància atribuïda a la publicitat dels despatxos és desproporcionada, tot i que en té.

La publicitat institucional dels col·legis és una necessitat amb vista a millorar la percepció pública de l'advocat. Ara bé, i pel que fa als despatxos, la qüestió és que els compradors de serveis jurídics difícilment decideixen la seva compra a través de la publicitat, ja que els clients compren serveis professionals, que són intangibles.

És força improbable que un client potencial consulti el diari o la guia telefònica per decidir a quin advocat confiarà la solució dels seus problemes. A més a més, els costos de les campanyes publicitàries són elevats. Sovint, també, alguns despatxos fan publicitat sense haver-la emmarcada en l'estratègia general de màrqueting, amb la qual cosa fan poc menys que malbaratar diners i temps.

Cal tenir en compte igualment que el món jurídic està regulat pels col·legis d'advocats, la qual cosa limita l'ús de tècniques agressives de màrqueting i comunicació. Per aquest motiu, l'habilitat del despatx per guanyar espai a la premsa i per tirar endavant una política efectiva de relacions públiques és fonamental.

Sembla més convenient aconseguir espai a la premsa -publicar, per exemple articles en revistes especialitzades o en la premsa general- que anunciar-se. Això s'anomena "fer premsa", i pot ser decisiu a l'hora de promocionar un advocat jove o de consolidar la imatge d'un lletrat veterà.

La premsa avui dia pot ser tant impresa com digital. El butlletí electrònic és una eina, gens utilitzada, a l'abast de la major part dels despatxos. Permet: a) construir una imatge de professionalitat; b) recordar als antics clients amb adreça electrònica l'existència i les especialitats del despatx; c) mantenir-los informats dels progressos del bufet, perquè n'informin si ho desitgen altres persones o facin noves compres; i d) permet augmentar la notorietat del despatx.

En definitiva, en serveis jurídics cal parlar més de comunicació que de publicitat.


Conclusions

En general, l'advocat ha viscut fins a l'actualitat a l'espera del client, d'esquena a l'ús de polítiques de màrqueting i comunicació, que poden ser perfectament compatibles amb l'ètica i la deontologia de l'advocacia.

L'advocat ha considerat aquestes disciplines com a inapropiades per a la professió i com un cost, en comptes d'una inversió. Mentrestant, altres col·lectius més petits de professionals -però més ràpids i flexibles i amb una cultura empresarial fortament orientada al consumidor jurídic-, han anat guanyant quotes dins el mercat jurídic. L'advocacia, en conjunt, no ha sabut reaccionar.

Aprofitar les oportunitats que ofereixen el màrqueting i les noves tecnologies és a les mans dels advocats.


¿Conoces nuestros servicios de alojamiento web y servidores?


- Listado de artículos
- Ver ránking general

Artículos más leidos en Articles en català:

· Vulneració del correu electrònic amb relació a l’article 197 del codi penal (25172)
· EL SOFTWARE, qüestions sobre la seva patentabilitat (i II) (24905)
· Com afecta la LSSI (24739)
· Els interessos moratoris i les comissions aplicats a la pràctica bancària (24490)
· La pàgina web protegida com a creació intel·lectual davant la pirateria (24474)

Vota este artículo

Malo
Regular
Bueno
Muy bueno
Excelente
Puntos: 3.66 - Votos: 39


  

· DESTACADOS ·

VPS y servidores virtuales
Almacenamiento remoto accesible mediante NFS
Herramientas OpenSource


· DESCUENTOS ·

Ofertas de alojamiento web y servidores
Allotjament de pàgines web en català
1999-2019 Dimensis Global Communications (Estás consultando una versión antigua de nuestra web)
Visita nuestra web actualizada en DIMENSIS.ES
Optimizado para resolución de 800x600 y 1024x768. Requiere activación de cookies, Java y Flash.
WebSite realizado con PHP-Nuke, bajo licencia GNU/GPL. (Tiempo de carga: 0.038 segundos)