Hosting, registro y alojamiento web, dominios y servidores
Tu servidor de alojamiento web, servidores y registro de dominios (acceso a página principal)
Favoritos | Recomiéndanos | Enlázate | Contacto | Buscador   
Acerca de Dimensis | Informaciones legales   
··································   
[ Acceso a la NUEVA WEB 2020 ]   
 
  BLOG Consultas Soporte Programación TIENDA Artículos Mapa web Área privada  


Soporte técnico sobre alojamiento web y servidores de Dimensis

Información para administrar tus recursos, resolver dudas, contactar con nuestro soporte y estar siempre al día


Artículos publicados en Univers Dimensis

· Artículos por temas
· Definiciones
· Archivo de artículos
· Ranking (top)
· Sindicación (RSS)

· Artículos en catalán


  


Google

EL SOFTWARE, qüestions sobre la seva patentabilitat (i II)

La nostra llei defineix en l’article 10.1 quines obres són susceptibles de protecció per la Llei de Propietat Intel·lectual: “(...) són objecte de propietat intel·lectual totes les creacions originals, literàries, artístiques o científiques expressades per qualsevol mitjà o suport, tangible o intangible, actualment conegut o que s’inventi en el futur (...)”.

Si fem una anàlisi dels programes d’ordinador, podem observar com és possible adaptar la seva natura a aquesta definició:

- El programa d’ordinador pot considerar-se, en primer terme, fruit de la creació i l’enginy humà. Acompleix, precisament, el primer dels requisits per ser considerat obra susceptible de protecció de la Llei de Propietat Intel·lectual.

La qualificació dels programes d’ordinador com d’obra literària requereix examinar més profundament la seva natura, quant a l’adaptació a aquesta categoria d’obra. El programa d’ordinador, creat essencialment per a transmetre ordres i indicacions a una màquina pot ser expressat per mitjà de signes intel·ligibles per l’ésser humà (així el codi font –una sèrie d’indicacions expressades en un llenguatge informàtic comprensible pels tècnics- front al codi màquina –exterioritzat mitjançant un codi binari, únicament desxifrable per l’ordinador-). L’expressió del codi font en llenguatges com BASIC, PROLOG, etc, possibilita la seva interpretació pels usuaris i alhora en possibilita l’assimilació a l’obra literària.

Quant a la regulació específica que la nostra llei concedeix als programes d’ordinador, es recull, com ja s’ha vist, en el Títol VII del Llibre I del TRPLI, en els articles 95 a 104.

En el primer article d’aquest títol, art.95, el legislador estableix un règim singular per als programes d’ordinador, en el sentit que els sostreu al règim general aplicable a les obres protegibles, establint que “(...) el dret d’autor sobre els programes d’ordinador es regirà pels preceptes del Títol present i, en allò que no hi estigui específicament previst, per les disposicions del TPRLI que resultin adequades a la seva natura, distanciant-los de la resta d’obres protegides.

La nostra llei defineix el programa d’ordinador en l’article 96 del TPRLI com “(...) tota seqüència d’instruccions o indicacions destinades a ser utilitzades, directament o indirecta en un sistema informàtic per realitzar una funció o una feina o per obtenir un resultat determinat, qualsevol que sigui la seva forma d’expressió o fixació”.

La protecció atorgada al programa d’ordinador així considerat s’estén a tota la documentació preparatòria, com també a la documentació tècnica i als manuals d’ús, tot essent potegides igualment les seves versions successives. En aquest precepte queda clara la consciència del legislador de la naturalesa principalment utilitària dels programes d’ordinador amb la inclusió no només de la documentació preparatòria (en la seva major part fórmules matemàtiques), la documentació tècnica i els manuals d’ús, sinó també de les seves versions successives.

Es pretén protegir la creació del desenvolupador de software en tota la seva amplitud, ja que en protegir també versions successives s’està assegurant la innovació tecnològica i el perfeccionament tècnic.

Pot ser titular dels drets d’autor sobre el software tant una persona física com una de jurídica (art.97 TRPLI). Donada la naturalesa dels programes d’ordinador i el desenvolupament de la indústria del software, els programes d’ordinador solen ser resultat d’una relació laboral. Això significa la cessió a l’empresari dels drets d’explotació sobre l’obra, encara que es mantenen sobre ella els drets de caràcter moral, amb alguna adaptació. Quant a la duració de la protecció atorgada per la llei, el programa d’ordinador s’acull al règim general establert per la legislació espanyola, en cas que sigui una persona jurídica, durant setanta anys des de la posada en disposició o des de la seva creació, si no s’arriba a posar en disposició del públic (art.98 TRPLI).

Pel que respecta als drets d’explotació sobre els programes d’ordinador, les potestats del titular de drets són molt àmplies, ja que comprenen la facultat d’autoritzar la reproducció total o parcial del programa, ja sigui permanent o transitòria (art.99 a), la traducció, adaptació, arranjament o qualsevol altra transformació del programa (art.99 b), i qualsevol forma de la seva distribució pública (art. 99.c). S’estableix a més a més un règim de cessió no exclusiva del dret d’ús. L’usuari legítim queda únicament facultat per realitzar, sense l’autorització del titular, actes necessaris per la utilització del programa (reproducció o transformació del programa, còpies de seguretat, etc), actes que vénen descrits en l’article 100 TRPLI. L’extensió de les facultats del titular de drets sobre els programes d’ordinador és determinat pel seu caràcter mercantil.

Les raons per les quals una creació tan peculiar com el software entra dins la protecció de les lleis de propietat intel·lectual són, en bona mesura, raons de política econòmica. El registre de patents implica un procés lent i costós que concedeix a l’objecte patentat un període d’exclusivitat considerablement reduït. Malgrat això, la protecció a través de la propietat intel·lectual és molt més simple; no és necessari el registre per concedir protecció (que s’atorga pel sol fet de la creació), es rebaixa significativament el requisit d’originalitat i el període de protecció s’allarga molt més en el temps. No obstant aquestes consideracions, en l’actualitat torna a plantejar-se la possibilitat d’atorgar al software la condició d’objecte patentable. La seva consideració com a obra protegida per la propietat intel·lectual comporta un esforç d’interpretació en el sentit que és la legislació la que s’adapta a la naturalesa del software i no a l’inrevés.

La naturalesa especial del software, una creació desenvolupada per incorporar-se a un objecte patentable (programes d’aplicació) i, en moltes ocasions, unit indissolublement a ells (programes de sistema desenvolupats per fer utilitzables a un determinat hardware), el situa en la frontera del dret de patents i el dret de propietat intel·lectual. Fins aleshores, la legislació de propietat intel·lectual havia estat suficient per atorgar al software protecció front a usos il·legítims (còpies il·lícites, plagis, etc). Malgrat això, el desenvolupament de les tecnologies, especialment l’aparició de nous suports (la world wide web), fan necessària una revisió de la seva consideració actual –es pot veure, per exemple, l’informe emès per un comitè d’experts de la Unió Europea, entorn de la patentabilitat del software (Study contract ETD/99/B5-3000/E/106: The economic impact of patentability of computer programs)- tenint en compte els desafiaments tecnològics i jurídics que l’era de la informació implica.


¿Conoces nuestros servicios de alojamiento web y servidores?


- Listado de artículos
- Ver ránking general

Artículos más leidos en Articles en català:

· Vulneració del correu electrònic amb relació a l’article 197 del codi penal (25181)
· EL SOFTWARE, qüestions sobre la seva patentabilitat (i II) (24916)
· Com afecta la LSSI (24749)
· Els interessos moratoris i les comissions aplicats a la pràctica bancària (24498)
· La pàgina web protegida com a creació intel·lectual davant la pirateria (24488)

Vota este artículo

Malo
Regular
Bueno
Muy bueno
Excelente
Puntos: 0 - Votos: 0


  

· DESTACADOS ·

VPS y servidores virtuales
Almacenamiento remoto accesible mediante NFS
Herramientas OpenSource


· DESCUENTOS ·

Ofertas de alojamiento web y servidores
Allotjament de pàgines web en català
1999-2019 Dimensis Global Communications (Estás consultando una versión antigua de nuestra web)
Visita nuestra web actualizada en DIMENSIS.ES
Optimizado para resolución de 800x600 y 1024x768. Requiere activación de cookies, Java y Flash.
WebSite realizado con PHP-Nuke, bajo licencia GNU/GPL. (Tiempo de carga: 0.034 segundos)